INFORMACJE OGÓLNE

1. Witryna internetowa działająca pod adresem zogniaczerpane.pl prowadzona jest przez Pracownia Ceramiczna Z ognia czerpane ul. Hokejowa 4, 95-020 Stróża, NIP 728-240-35-62
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej zogniaczerpane.pl, składania zapytań o wycenę, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Produkty prezentowane na stronie zogniaczerpane.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Do korzystania z witryny zogniaczerpane.pl upoważnione są osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na produkty przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected].
2. Pracownia Z ognia czerpane oferuje wszystkim zainteresowanym bezpłatną wycenę płytek wskazanych za pośrednictwem elektronicznego formularza a także wszystkich innych produktów na indywidualne zamówienie, które zainteresowany przesyła w formie pliku graficznego będącego załącznikiem do ww. formularza.
3. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych informacji do realizacji zamówienia: podanie informacji na temat wybranego produktu (rodzaj, ilość), podanie danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest różny od adresu zamieszkania).
4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z dodatkowymi informacjami: dokładny czasu realizacji zamówienia, wycena i szczegóły płatności zaliczki (50%).
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym.
6. Produkcja zamówionego towaru odbywa się na indywidualne życzenie Klienta.
7. Zamówienia na produkty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

CENY, PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Firma Pracownia Ceramiczna “Z ognia czerpane” nie jest płatnikiem VAT. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Faktura rozliczeniowa za wykonane produkty opłacana jest przez Klienta w okresie siedmiu dni po dostarczeniu płytek / zamówień indywidualnych pod wskazany przez klienta adres na rachunek bankowy: Agnieszka Nowakowska w mBank 16 1140 2004 0000 3602 4064 0194
3. Czas realizacji zamówienia to czas wykonania zamówienia i wysłania na adres podany przez Klienta. Czas realizacji zamówienia każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
4. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Koszty wysyłki są automatycznie doliczane do faktury rozliczeniowej. Wysokość kosztów przesyłki ustalana jest indywidualnie. Pracownia informuje o kosztach przesyłki w momencie wyceny zlecenia. Ewentualne rabaty ustalane są indywidualnie.
6. Do każdego zakupu dokonanego przez klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura (Pracownia nie jest płatnikiem VAT), instrukcja montażu i użytkowania.
7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego produktu powstałego podczas transportu, powinien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym i niezwłocznie zgłosić to Pracownia Ceramiczna “Z ognia czerpane” .

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Produkcja towaru odbywa się każdorazowa na indywidualne życzenie klienta. W art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) Ustawodawca wyłącza prawo do odstąpienia w przypadku towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Jeśli w czasie transportu następuje uszkodzenie przesyłki, Klient może domagać się odszkodowania tylko od przewoźnika (ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2016 r. poz. 360 oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 2015 r. poz. 915). W celu egzekucji ewentualnego odszkodowania wynikającego z nieprawidłowego transportu Klient musi sprawdzić przesyłki bezpośrednio przy odbiorze.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Pracownia Ceramiczna “Z ognia czerpane” , zarejestrowanej na ul. Hokejowej 4, 95-020 Stróża.
2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w czasie realizacji Umowy przez firmę Pracownia Ceramiczna “Z ognia czerpane” .
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowania zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby firmy Pracownia Ceramiczna “Z ognia czerpane”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku z późniejszymi zmianami. Pracownia Ceramiczna “Z ognia czerpane” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelki zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Pracownia Ceramiczna “Z ognia czerpane”